دکتر اسمعیل ثنایی

/ مدیرعامل آریاهمراه سامانه و عضو هیئت علمی برق دانشگاه شریف