دکتر سروش قاضی‌نوری

/ معاونت سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات