دکتر مهدی محمدی

/ دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری