مجید دهبیدی‌پور

/ رئیس پارک علم‌وفناوری دانشگاه صنعتی شریف